Kèm riêng - Trung tâm dạy học bơi Hà Nội

Kèm riêng

Dạy bơi kèm riêng đến khi nào biết bơi. Học viên có thể lựa chọn huấn luyện viên nam hoặc nữ. Trung bình học viên của chúng tôi đã tự bơi được sau một tuần học bơi.

Chi tiết

error: Content is protected !!